Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7135 7df2 390
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
5644 6a15
7274 e93d 390
7276 bfaa 390
5609 394e 390
Wiara bowiem, która nie potrafi przetrwać zderzenia z prawdą, nie zasługuje na to, by jej żałować
— Arthur C. Clarke
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
9680 986d 390
Reposted fromgingillo gingillo viaretro-girl retro-girl
3895 6968 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
4105 2bf4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
8053 1299 390
7341 c2de 390
Reposted from2017 2017 viadefinition-of-sex definition-of-sex
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
5007 52d2 390
by Regards Coupables
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viaheroinandziggypop heroinandziggypop
5949 1e00 390
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
5268 764f 390
17/9/17
6601 f5b2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawombinka wombinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl