Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6307 3442 390
Reposted from777727772 777727772 viaosiaka osiaka
9252 09fe 390
Reposted fromkaiee kaiee viackisback ckisback
1139 4855
Reposted fromwerhamster werhamster viamichalkoziol michalkoziol
9129 826e 390
Reposted frommessinhead messinhead viaargasek argasek
Reposted fromFlau Flau viaargasek argasek
Reposted fromFlau Flau viaBrilliant Brilliant
0706 cade 390
by Tina Sokolovskaya
Reposted fromintotheblack intotheblack viaBrilliant Brilliant
9993 59ab 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaBrilliant Brilliant
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viaBrilliant Brilliant
0639 4d44 390
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viamhsa mhsa
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viamhsa mhsa
8188 7fcf 390
8195 aeb4 390
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl