Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
8616 a827 390
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viawombinka wombinka
8384 7ac6 390

le-voleur-de-beaute:

Photo by Stefan Grosjean

Reposted fromprettywomen prettywomen viawombinka wombinka
4506 0f03 390
Reposted fromthesarren thesarren viawombinka wombinka

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
6518 5b07 390
Reposted fromkobiety kobiety viafajnychnielubie fajnychnielubie
8738 88ee 390
Reposted fromproof proof viafajnychnielubie fajnychnielubie
6584 bbda 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
6450 5598 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
6455 2b5b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
6466 b5bd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
6483 cd29 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
6512 9881 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3453 7c46 390
2990 3602 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
5317 0d75 390

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl